Všeobecné podmnky

1. PREAMBULE

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve  WELLNESS STUDIU  BALZAM  .(dále jen provozovatel) a návštěvníkem studia (klient). Jedná se o masáže, tělové zábaly, doplňkové metody ( dále jen služby).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní  služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákup dárkového poukazu, dárkového certifikátu, slevového voucheru a telefonické objednání konkrétního termínu masáže je projevem souhlasu zákazníka s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na objednanou službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci klienta.


2.3 Předčasný příchod
Prostory studia jsou přístupné  vprovozní dobu a ve studiu je malá čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 15 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník maximálně 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.

2.5. Absence zákazníka
V případě opakované nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi vymáhána úhrada hodnoty rezervované doby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu či poukazu a na příště bude objednán pouze na základě platby předem. Klient objednaný na základě zakoupeného voucheru (hromadné slevy) svou absencí ztrácí nárok na tuto slevu - voucher bez náhrady propadá.

2.6. Odmítnutí služby
Provedení služby může být odmítnuto v těchto případech:
a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení služby
a) během provádění služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) během provádění služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti, , nebo návykových látek
c) během provádění služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů medicínského charakteru
d) během provádění služby se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet max. jedna dospělá osoba. Studio  nemá bezbariérový přístup,  není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, osob na invalidním vozíku a osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace - přístup pro tyto osoby výhradně jen po předchozí domluvě.

2.9. Odchod ze studia
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po ukončení prováděné služby.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort.  Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po provedení služby neručí.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před prvním provedení služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích a to na základě vyplněného vstupního dotazníku. Klient se zavazuje při dalších návštěvách informovat o případných změnách svého zdravotního stavu. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník masáží
Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. www zabaly-masaze.webnode.cz  

3. REKLAMACE SLUŽEB
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. ON-LINE DÁRKOVÁ POUKÁZKA

4.1. Použití dárkové poukázky
Dárkovou poukázku lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky wellness studia  BALZAM. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia               : www studiobalzam.cz
Platbu dárkovou poukázkou je nutno nahlásit před začátkem provedení služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkové poukázky
Poukázka má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet wellness  studia BALZAM, případně v hotovosti. Variabilní symbol platby je zároveň kód poukázky. Bez tohoto údaje je tato poukázka neplatná. Nevyčerpanou hodnotu poukázky nelze směnit zpět za hotovost. Poukázku  lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.3. Platnost dárkové poukázky
Dárková poukázka je platná, pokud nebyla vyčerpána její hodnota, nebo neuplynula lhůta její použitelnosti. Poukázku lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkové poukázky činí šest měsíců od data prodeje (okamžik připsání částky na účet studia), uvedeného na rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne  04.03.2013.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky dle svého uvážení měnit a aktualizovat.